Bİ-KA | Bitlis Katı Atık Birliği

Tesislerimiz


ENTEGRE KATI ATIK TESİSİ


KURULAN VE İŞLETİLEN TESİSLER

 
1-KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ


   Bitlis Entegre Katı Atık Tesisi Bitlis ili, Güroymak ilçesi, Tahtalı Köyü, Belektepe Mevkiinde kurulmuştur.Tesis alanı 460.000 m2 olup, evsel atık depolama alanı ise 150.000 m2 alana sahiptir. Atık depolama alanı 3 hücreden oluşmaktadır. Yaklaşık 2.390.000 m³ kazı yapılarak bu hacim oluşturulmuştur.
   Hücrelerin toplam ömrü 20 yıl olup bu süreçte toplam 1.911.102 ton katı atık (çöp) depolanması planlanmıştır. Tesis alanında Tıbbi Atık Sterilizasyon ünitesi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (Membran-Bio Reaktör), Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesis, Depo (Çöp) Gazı Enerji Üretim Tesisi ve Kontrol Binası, Kantar, Lastik Yıkama Ünitesi, Garaj, Atölye, İdari bina bulunmaktadır.
 

2-DEPO GAZI (LFG) ENERJİ ÜRETİM TESİSİ


   Bitlis Entegre Katı Atık Tesisi Bitlis ili, Güroymak ilçesi, Tahtalı Köyü, Belektepe Mevkiinde kurulmuştur.Tesis alanı 460.000 m2 olup, evsel atık depolama alanı ise 150.000 m2 alana sahiptir. Atık depolama alanı 3 hücreden oluşmaktadır. Yaklaşık 2.390.000 m³ kazı yapılarak bu hacim oluşturulmuştur.
   Hücrelerin toplam ömrü 20 yıl olup bu süreçte toplam 1.911.102 ton katı atık (çöp) depolanması planlanmıştır. Tesis alanında Tıbbi Atık Sterilizasyon ünitesi, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (Membran-Bio Reaktör), Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesis, Depo (Çöp) Gazı Enerji Üretim Tesisi ve Kontrol Binası, Kantar, Lastik Yıkama Ünitesi, Garaj, Atölye, İdari bina bulunmaktadır.
 

3-SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ


   Hücrede depolanan atıklardan oluşan sızıntı (çöp) suları sızıntı suyu dengeleme havuzuna oradan biorekatöre aktarılmaktadır. Bioreaktör, 20 m3 hacimli Anoxic tank ve 250 m3 hacimli Aerobic tanklardan oluşmaktadır. Bioreaktör içeriği UF besleme pompalarıyla iki tanka geri sirküle edilir. Sızıntı suları bioreaktörde ilk önce Anoxic tanka gider. Burda NO2/NO3 , SO4 ve BOD giderilir. Bunun devamında su Aerobik tanka yönlendirilir ve burada da NH4+ , BOD/COD giderimi yapılır.
   Aerobic Tank iki jet aeratör ile havalandırılır. Aşırı köpük oluşumuna karşı ise bioreaktöre uygun dozda anti-foam verilmektedir. Çamur, bioreaktörden UF ünitesine pompalanmaktadır. Çöp suyunun UF(Ultrafiltrasyon) ve NF(Nanofilstrasyon) ünitelerinde fizksel olarak arıtılmasından sonra deşarj suyu tanka konsantre su ise tekrardan dengeleme havuzuna gönderilmektedir. Bu tesiste deşarj edilen suyun COD miktarı 15-120 mg/L arasında olup Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standardın çok altındadır.
 

4-TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ


   Tesiste sağlık kurumlarından üretilen tıbbi atıklar toplanıp taşınıp bertarafı sağlanmaktadır. Bertaraf yöntemi buharlı otoklav olup operasyon sıcaklığı 137 oC ve operasyon basıncı 3,2 bar’dır. Atıklar sterilize edildikten sonra öğütülüp katı atık depolama sahasında depolanmaktadır. Tıbbi atık yönetimi kapsamında 5 personel çalışmaktadır. Tesis faaliyetlerinde 1 adet tıbbi atık taşıma aracı, soğuk hava deposu, sterilizatör ve öğütücü kullanılmaktadır.
   Bitlis ilindeki tıbbi atıklar, üreticilerinden (Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Tıp Merkezleri, Dispanserler, Klinikler) tıbbi atık toplama aracı ile haftanın belirlenen günlerinde toplanmaktadır.
 

5-AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ


   Bitlis il merkez ve ilçelerinde oluşan ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanıp taşındığı, ayrıştırıldığı ve balya-pres yapıldığı tesistir. 1000 m² kapalı alana sahip olan tesiste ayırma bandı ve 2 ton/saat kapasiteli balya pres makinesi bulunmaktadır. Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurumlarında, okullarda, ticarethanelerde, sanayi tesislerinde ve hanelerde üretilen ekonomik değere sahip ambalaj atıkları toplanıp bu tesiste balya preslenerek ikincil ürün üretimi için geri kazanım fabrikalarına gönderilecektir.
  Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Kullanılmış kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %90, su kirliliğini %35, su kullanımı %45 azaltabilmektedir.
 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KURULMASI PLANLANAN TESİSLER

A-ATIK GETİRME MERKEZİ


   Bitlis Entegre Katı Atık Tesisi içerisinde 1000 m2 kapalı alana sahip ve 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Getirme Merkezi Tebliği”nde belirtilen hüküm ve standartlara uygun Atık Getirme Merkezi kurulacaktır.
   Vatandaşlarının atıklarını getireceği bu merkeze ambalaj atıkları, ahşap atıklar, tekstil atıkları, pil ve akümülatörler, flüoresan atıklar, elektronik atıklar, yenilenebilir katı ve sıvı yağlar, hacimli atıklar, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar ve ilaç atıkları kabul edilecektir.
 

B-ÖN AYRIŞTIRMA TESİSİ


   Katı atık ön ayrıştırma tesisleri, atık karakterizasyonuna uygun olarak uygun olarak tasarlanan tesislerde, evsel katı atıklar ayrıştırıldıktan sonra işleme tabi tutulmaktadır. Biyobozunur nitelikli organik atıklar enerji üretmek üzere fermantasyon tesisine yönlendirilirken kâğıt, plastik cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar ilgili geri dönüşüm tesisine gönderilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu iki grup dışında kalan atıklar ise atık depolama hücresinde depolanacaktır.
   Bitlis Entegre Katı Atık Tesisi içerisinde 500 ton/gün kapasiteli ön ayrıştırma tesisi kurulması planlanmaktadır.
 

C-FERMANTASYON TESİSİ


   Bitlis Entegre Katı Atık Tesisi içerisinde 250 ton/gün kapasiteli fermantasyon tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu miktardaki organik atığın fermantasyona tabi tutulması ile yaklaşık 1,4 MW elektrik enerji üretilmesi planlanmaktadır. Anaerobik fermantasyon sistemi doğal çürüme sürecinin hızlandırılması yoluyla oksijensiz ortamda metan gazı ve kompost elde edilmesini işlemleridir. Tesiste uygulanacak olan fermantasyon sistemi, il genelinde ayrı olarak toplanmayan, diğer atıklarla beraber evlerden karışık olarak toplanan evsel atığın içindeki organik kısım için tasarlanacaktır. Söz konusu organik kısım sebze, meyve, park ve bahçe atıklarıdır ve toplam atığın %50’sinden fazlasını oluşturmaktadır.
   Fermantasyonun amacı karışık haldeki atığın içinden organik kısmın tasnif edilebilmesi ve çok çeşitli organik bileşenleri içeren organik muhteviyattan enerji ve kompost elde edilebilmesidir.